USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Об определении целевых групп, проживающих на территории Аксуского района на 2016 год

ПРОЕКТ

Об определении целевых групп,

проживающих на территории

Аксуского района на 2016 год

На основании пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О занятости населения» акимат Аксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Определить целевые группы, проживающие на территории Аксуского

района на 2016 год;

Молодежь в возрасте до двадцати девяти лет;

Воспитанники детских домов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до двадцати девяти лет;

Одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

Граждане, имеющие на содержании лиц, которые в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, признаны нуждающимися в постоянном уходе, помощи или надзоре;

Лица предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию по возрасту);

Лица, уволенные из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан;

Лица освобожденные из мест лишения свободы и (или) принудительного лечения;

Выпускники организаций высшего и послевузовского образования;

Лица высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя-юридического лица либо прекращением деятельности работодателя-физического лица, сокращением численности или штата работников;

Лица состоящие на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции;

Лица, потерпевшие от акта терроризма, и лица, участвовавшие в его пресечении;

Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных программ Аксуского района» (Бекбаланов Кайрат Тынбаевич) и государственному учреждению «Центр занятости Аксуского района» (Курмангалиева Баян Давлеткельджиевна) осуществить официальное опубликование настоящего постановления после государственной регистрации в органах юстиции на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан и интернет-ресурсе акимата района, а также в газете «Аксу онири», периодическом печатном издании, получившим право официального опубликования нормативных правовых постановлений акимата района и нормативных правовых решений акима района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя акима района Корганбаева Сабита Бейсебековича.

Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной

регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района Далбагаев А.

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь