USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Об организации общественных работ по Аксускому району

ПРОЕКТ

Об организации общественных работ по Аксускому району

В соответствии с подпунктом 5) статьи 7, подпунктом 2) пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения», постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года №836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» акимат Аксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать общественные работы в Аксуском районе.

2. Утвердить перечень организаций, в которых будут проводиться общественные работы, виды, объемы и конкретные условия общественных работ, размеры оплаты труда участников и источники их финансирования, а также определить спросы и предложения на общественные работы по Жамбылскому району согласно приложения.

3. Признать утратившим силу постановление акимата Аксуского района от 30 мая 2014 года № 179 «Об организации общественных работ по Аксускому району» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 июня 2014 года №2754, опубликованного в газете «Ақсу өңірі» №29(9714) от 19 июля 2014 года).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на (курирующего вопросы социальной сферы) заместителя акима района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района А.Далбагаев

Согласование к постановлению акимата Аксуского района от «___»__________2016 года №____«Об организации общественных работ по Аксускому району»

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель государственного Бекбаланов Кайрат

учреждения «Отдел занятости и Тынбаевич

социальных программ Аксуского «____»____________2016г.

района»

Директор государственного Курмангалиева Баян

учреждения «Центр занятости Давлеткельджиевна

Аксуского района» «____»____________2016г.

И.о. государственного Жандосова Гулнара

учреждения «Отдел экономики и Жандосовна

бюджетного планирования «____»____________2016г.

Аксуского района»

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь