USD 327.10
EUR 400.53
RUB 5.78
Погода в Жансугуров °C

Об организации и обеспечении приписки граждан 1996 года рождения к призывным участкам

В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 16 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» и Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2012 года №859 «Об утверждении Правил о порядке ведения воинского учета военнообязанных и призывников», в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовленности, предварительного распределения призывных ресурсов по видам и родам войск Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, предварительного отбора кандидатов для обучения по военно-техническим и другим военным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан и выявления лиц, желающих поступить в военные учебные заведения аким района РЕШИЛ:
1. Организовать и обеспечить приписку граждан мужского пола 1996 года рождения к призывному участку через государственное учреждение «Отдел по делам обороны Аксуского района Алматинской области», расположенному по адресу: Аксуский район, поселок Жансугурова, улица Буланова № 1 в январе-марте 2013 года.
2. Акимам поселковых, сельских округов и руководителям организации в установленные сроки предоставить в государственное учреждение «Отдел по делам обороны Аксуского района Алматинской области» списки допризывников, подлежащих приписке к призывному участку.
3. Признать утратившим силу решения акима Аксуского района от 20 декабря 2011 года №5 «Об организации и обеспечении приписки граждан 1995 года рождения к призывному участку», (зарегистрировано в списке государственной регистрации управлением юстиции Аксуского района от 09 января 2012 года под N 2-4-144 а также опубликовано в газете «Ақсу өңірі» за №8(9587) от 28 января 2012 года).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима района Корганбаева Сабита Бейсебекович.
4. Настоящее решение вводится в силу со дня регестрации в органах юстиции и вводится действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.


Аким района А.Дюсембаев

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь