USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Об установлении единовременной денежной компенсации на покрытие расходов за коммунальные услуги и на приобретение топлива для отопления жилых помещений педагогическим работникам образования, работающим в сельской местности

ПРОЕКТ

Об установлении единовременной
денежной компенсации на покрытие
расходов за коммунальные услуги и
на приобретение топлива для
отопления жилых помещений
педагогическим работникам
образования, работающим
в сельской местности


В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Установить за счет бюджетных средств единовременную денежную компенсацию в размере пяти месячных расчетных показателей на покрытие расходов за коммунальные услуги и на приобретение топлива для отопления жилых помещений педагогическим работникам образования, работающим в сельской местности Аксуского района.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Аксуского районного маслихата «По вопросам развития бюджета и социально- культурной отрасли, молодежной политики, защиты прав и законности».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Председатель сессии Т.Баулыбаев Секретарь маслихата С. Серпербаев


Согласование к решению маслихата от 15 октября 2014 года за №35-5 «Об установлении единовременной денежной компенсации на покрытие расходов за коммунальные услуги и на приобретение топлива для отопления жилых помещений педагогическим работникам образования, работающим в сельской местности»


«СОГЛАСОВАНО»


Руководитель государственного
учреждения «Аксуский
районный отдел занятости и
социальных программ» Бекбаланов Кайрат Тынбаевич
«__» ________2015 года

Руководитель государственного
учреждения «Аксуский
районный отдел экономики и
бюджетного планирования» Жандосова Гулнара
Жандосовна
«__» ______ 2015 года

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь