USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

ПРОЕКТ О повышении базовых ставок земельного налога

ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О повышении базовых                                            

ставок земельного налога

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи  387 Кодекса Республики Казахстан  от 10  декабря  2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) и подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики  Казахстан  от 23 января  2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Аксуский районный                маслихат РЕШИЛ: 

1. Повысить ставки земельного налога на 50 процентов от базовых  ставок  земельного  налога, установленных статьями статьями  379, 381, 383  Кодекса Республики Казахстан  от 10 декабря 2008 года  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), за исключением земель,выделенных (отведенных) под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции и занятых под казино согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Аксуского районного маслихата  «По вопросам бюджета, социально-культурной сферы, молодежной политики, законностии защиты прав».

3.  Настоящее решение вступает с 1 января 2018 года.

 

 

 

Председатель сессии

районного маслихата  

___________М. Естибаев

                  

             Секретарь районного

             маслихата

             ___________Б. Сулейменов

 

 

 

Приложение к решению  

Аксуского районного  маслихата

                                                                       от  ________ 2017 года  № ____

 

 

                           Ставки земельного налога по  Аксускому  району

          

                                                            (в тенге, на 1 квадратный метр площади) 

Целевое назначение земель

К-1,5

1

Ставки налога на земли населенных пунктов, за исключениям земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем

 

поселок - 1,44

 

село - 0,72

2

Ставки налога на земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем

 

поселок - 0,19

 

село - 0,14

3

Земли сельскохозяственного назначения,предоставленные физическим лицам

при площади до 0,50 гектара включительно-30 тенге,

на площадь,превыщающую 0,50

гектара-150 тенге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата cоздания: 17 Ноября 2017 18:13
Дата редактирования: 17 Ноября 2017 18:13
Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь