USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Общая информация

ГУ "Аппарат Акима Аксуского района"

Адрес: Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугурова, ул. Желтоксан №5
Контактный тел: 8 (72832) 2-17-70
факс: 8 (72832) 2-11-36
e-mail: aksu-akimat@mail.ru

Руководитель аппарата Кусмолдин Серик Адилбекович.

Начальник общего отдела Т. Отеген 8(72832) 2-10-54

Телефоны доверия:

Руководитель аппарата 8 (728 32) 2-10-53
Начальник отдела организационно правовой работы аппарата акима района 8 (728 32) 2-11-64


Основные функции:Аппарат Акима района в соответствии с законодательством осуществляет следующие функции:
- информационно – аналитическое, правовое, организационное консультативное,
- материально-техническое обеспечение деятельности Акима района;
- изучение вопросов и подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях коллегии;
-составление проекта повестки дня заседания коллегии;
- экспертиза проектов решений и распоряжений Акима района, коллегии, подготовленных отделами, управлениями, комитетами;
-выпуск решений принятых на заседаниях коллегии;
-принятие участия в доработке проектов постановлений коллегии в случаях, когда при рассмотрении их на заседании коллегии возникли разногласия и дано поручение по их устранению;
- систематическое информирование Акима района о ходе выполнения актов Президента, Правительства Республики Казахстан, решений и распоряжений Акима области, решений и распоряжений Акима района;
- ежемесячное информирование Акима области и района о выполнении мероприятий по социально- экономическому развитию района;
- осуществление контроля за исполнением актов Президента и Правительства Республики Казахстан, решений и распоряжений Акима области, района;
- подготовка для Акима и его заместителей материалов, характеризующих состояние и социально экономическое развитие района;
- обеспечение связи Акима со средствами массовой информации;
- участие в правовом обеспечении и решении иной деятельности;
- хранение систематизация и кодификация законодательства Республики Казахстан;
- осуществление реализации государственной политики в сферах государственной службы, обеспечение конкурсного отбора кадров по занятию вакантных государственных должностей, принятие присяги государственными служащими, отслеживание изменений и тенденций в состав кадров, организации аттестации, учебы и переподготовки кадров, организации аттестации, учебы и переподготовки кадров на курсах квалификации;
- оказание содействия в организационном и материально-техническом обеспечении выборов в Парламент республики Казахстан и местные исполнительные органы, проведении всенародных референдумов;
- документационное обеспечение и обслуживание деятельности Акима района, ведение дело производства;
- поэтапное внедрение дело производства на государственном языке;
- рассмотрение служебных документов;
- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц;
- организация приёма граждан;
- иные функции, возложенные на аппарат Акима района законодательством.


Основные задачи:-информационно-аналитическое, организационно-правовое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности Акима района;
- координация деятельности государственных органов в процессе подготовки и исполнения актов Акима района;
- контроль за сроками согласования проектов и исполнения решений Акима района.

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь