USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Новости

10 Января 2018 11:19
Акимат Аксуского района, обьявляет о проведении конкурса по продаже права аренды земельного участка

Месторасположение земельного участка

 

Общая площадь, кв.м.

 

Целевое назначение земельного участка

 

Начальная цена выкупа права аренды, тенге.

Размер гарант-ийного взноса, тенге.

1

Жансугуровский сельский округ

 

46371,0

Строительство площадки для откорма скота и хозяйственных построек.

На 10 лет 1 232 912

 

113 450

2

Арасанский сельский округ.

17600,0

Для  строительства производственной базы.

На 10 лет 378 488

 

113 450

3

Арасанский сельский округ.

102286,0 

Строительство площадки для откорма скота и хозяйственных построек.

На 10 лет 2 199 660

 

113 450

4

Молалинский сельский округ.

3000,0

Для  строительства битумного склада.

На 10 лет 35 190

 

113 450

 

Регистрация участников конкурса: до 07 февраля 2018 года  18.30 часов  по улице Желтоксан 5, с.Жансугурова, Аксуского района, в Отделе земельных отношений Аксуского района. Информацию по вопросам конкурса можно получить по номеру (872832) 2-21-26.

Порядок внесения гарантийного взноса:

Гарантийный взнос для участия в конкурсе составляет пять процентов от минимальной цены объекта торгов, но не менее пятидесяти месячных расчетных показателей. При этом гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно.  

Счет для внесения гарантийного взноса:KZ920705034631017001  Код ГУ:4631017   БИН:060240009774  ГУ «Отдел земельных отношений Аксуского района»  

      

В случае победы в конкурсе гарантийный взнос является обеспечением следующих обязательств участника

1) подписать протокол о результатах конкурса;

2) заключить договор купли-продажи в соответствии с протоколом о результатах конкурса;

3) исполнить обязательства по договору купли-продажи.

Гарантийный взнос вносится в порядке, установленном в объявлении о проведении конкурса.

Гарантийный взнос лица, выигравшего конкурс и заключившего договор купли-продажи, зачисляется в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи.

Гарантийный взнос не возвращается продавцом в случаях:

1) отказа от участия в конкурсе после окончания срока регистрации участников;

2) отказа от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 46 Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка, в том числе в электронном виде. Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются в срок не более пяти банковских дней со дня подачи заявления о возврате гарантийного взноса с указанием реквизитов этого участника.
 

Условия участия в конкурсе

 

      К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица, оформившие заявку на участие в конкурсе в срок не позднее установленного в объявлении о проведении конкурса и представившие перечень обязательных документов, предусмотренных пунктом 43 Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка, в том числе в электронном виде.

Регистрация участников конкурса производится со дня публикации объявления о проведении конкурса и заканчивается за три рабочих дня до проведения конкурса.

Участники конкурса получают под расписку копию конкурсной документации.

После подачи заявки на участие в конкурсе заявитель в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса, представляет предложения по цене и использованию земельного участка (конкурсную заявку), запечатанные в отдельном конверте.
Сведения о лицах, подавших заявку на участие в конкурсе, не подлежат оглашению.

        

 


Вернуться назад

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018

Карта сайта Обратная связь