USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Организация и деятельность постоянных комиссий маслихата

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

1. Маслихат на срок своих полномочий образует постоянные комиссии. Их число не должно превышать семи. В случае необходимости маслихат может образовывать новые, упразднять и реорганизовывать постоянные комиссии.

2. Перечень и численный состав постоянных комиссий определяются маслихатом. Председатели и члены постоянных комиссий избираются соответствующим маслихатом из числа его депутатов.

3. Постоянные комиссии ответственны перед избравшим их маслихатом и не реже одного раза в год отчитываются о своей деятельности.

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

1. Постоянные комиссии вправе:

1) вносить предложения в маслихат, председателю сессии маслихата, секретарю маслихата по повестке дня сессии данного маслихата, а также по любым вопросам, рассматриваемым на сессии маслихата;

2) давать заключения по вопросам, отнесенным к их ведению и вносимым на рассмотрение сессии маслихата;

3) представлять на сессиях маслихата доклады и содоклады по вопросам, отнесенным к их ведению;

4) в пределах своей компетенции вносить в маслихат предложения о заслушивании на сессии отчетов руководителей местных исполнительных органов;

5) привлекать к работе комиссий других депутатов маслихата, а также представителей государственных органов, организаций, иных органов местного самоуправления и граждан.

2. Акимат, должностные лица территориальных подразделений центральных государственных органов, исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, организаций обязаны в установленном порядке представлять постоянным комиссиям по вопросам их компетенции необходимую информацию.

3. Постоянные комиссии маслихата принимают по вопросам своей компетенции постановления.

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь