USD 327.10
EUR 400.53
RUB 5.78
Погода в Жансугуров °C

Основные функции отдела

осуществляет следующие функции органа государственного управления:
1) проведение государственной политики в области строительства;
2) подготовка предложений по разработке методов государственного регулирования строительной деятельности на территории Аксуского района;
3) подготовка предложений по разработке и совершенствованию государственных нормативно-правовых актов по вопросам строительства в Алматинской области;
4) подготовка предложений по разработке комплексных программ социально-экономического развития района, разработка целевых программ по развитию жилищного строительства, улучшению обслуживания населенных пунктов района;
5) участие в реализации государственной политики в сфере строительства и инфраструктуры, жилищной политики, а также программ жилищного строительства и сохранения жилищного фонда;
6) рассмотрение, согласование и утверждение градостроительной, архитектурно-строительной и иной проектной (проектно-сметной) документации по объектам, имеющим государственное (международное) значение, подлежащим строительству на территории Аксуского района, за исключением утверждаемых Правительством Республики Казахстан, и руководством области;
7) участие в регистрации и оформлении контрактов на проектирование и строительство объектов, расположенных на территории района, финансируемых за счет государственных средств и иностранных инвестиций, обеспеченных гарантией государства;
8) осуществление контроля за соблюдением норм и правил планировки и застройки населенных мест;
9) ведения дежурно-оперативных планов застройки населенных пунктов района, дежурных планов расположения объектов строительства;
10) участие в работе приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов жилищно-гражданского, коммунального, производственного назначения;
11) рассмотрение писем и обращений физических и юридических лиц по вопросам, касающихся деятельности отдела;
12) осуществление иных функций, возложенных на отдел в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь