USD 324.27
EUR 398.27
RUB 5.73
Погода в Жансугуров °C

Основные функции отдела

 разрабатывает предложения по основным направлениям реализации государственной политики в сфере культуры и развития языков в районе.
 участвует в разработке и реализации областных целевых программ в сфере культуры и развития языков в районе.
 осуществляет организационную поддержку программ государственных учреждений и государственных предприятий, общественных объединений сфере культуры и развития языков.
 организует конкурсы и другие мероприятия, обеспечивающие создание высоко художественных произведений драматического, музыкального, хореографического, изобразительного, декоративно - прикладного, эстрадного искусства.
 изучает обеспеченность культурно-просветительными, библиотечными кадрами учреждений культуры и развития языков района, осуществляет прогнозирование их потребность в подготовке новых специалистов. Проводит и осуществляет контроль за соблюдением правил проведения аттестации и кадров культуры и развития языков.
 организует сбор информации от учреждений и предприятий и доводит до них информации по вопросам культуры и развития языков.
 Совместно с заинтересованными отделами, ведомствами и общественными организациями проводит работу по подготовке и развитию молодых талантов в искусстве, координирует развитие школ прикладного искусства, школ подготовки певцов, кюйши, термеши, акынов, независимо от их подчиненности, а также организацию в них подготовительного процесса. Осуществляет подготовку фольклорных, эстрадно-цирковых, хореографических, театральных, хоровых коллективов в районе и обеспечивает их участие в областных, республиканских, международных конкурсах и соревнованиях.

Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

         Сыбайлас  жемқорлықты болдырмауға  салықтық қарым қатынастардың барлық саласы туралы  шараларды жүргізуде басты міндет және  салықтық шағымдар болып табылады. Салықтық шағымдар  салық төлеушіге  салықтық тексеріс нәтежесінде  салықтар мен  бюджетке төленетін міндетті төлемдер заңсыз есептелінген жағыдайда, салықтық тексеріс актісіне шағым беруге, өз заңды құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. Салық төлеушінің  салықтық тексеру нәтежесінде шағым түсіру құқығы Салық кодексінің 13 бабында бекітілген, ал 178 бабында шағым беру тәртібі көрсетілген. Салықтық тексеріс нәтежесін  қарасыру жоғарғы тұрған салық қызметі органымен және сотпен  жүргізіледі.Шағым салық төлеушіге хабарлама тапсырылған соң отыз жұмыс  күнінің ішінде берілуі керек.  Бұған қоса шағым көшермесі шешім шығарылғанға дейін салықтар, төлемдер мен өсімпұл сомасы өндіріліп алмас үшін тексеріс жүргізілген салық органына тапсырылады, өйткені шағымның берілуі шағымдалғанға дейін тоқтатады. Өз кезегінде шағым қарау барысында  орасан зор жұмыс  жүргізілетінін айтып өту керек. Қазақстан республикасының , сондай-ақ шетелдің уәкілеті мемлекеттік органдарға, банк мекемелері  жеке құрылымдарына  қажетінше сұраулар жіберіледі.  

     

17 Января 2018
100 Нақты қадамның 13 қадамы туралы

100 нақты қадамның 13 қадамына тоқталар болсақ,Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді,сонымен бірге ,жаңа заңнамалар әзірлей отырып,Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құруды көздеген болатын.Ұлт жоспары аясында жемқорлыққа қарсы күрес – Елбасы саясатының басым бағыттарының бірі.Қазақстан әлемдегі дамығын бәсекелестікке қабілетті 30 елдің қатарына кіріуіне мүмкіндік беруде,сонымен қатар заңға мойын ұсынып, бағыну мәдениетін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы қабылданған тәртіп үлгісінің алғышарттарын қалыптастыруда.

17 Января 2018
В Налоговом кодексе предусмотрены способы обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам (абзац четвертый части первой подпункта 15) статьи 24 Налогового кодекса, подпункт 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

16 Января 2018
Карта сайта Обратная связь